szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zadania pedagoga szkolnego

Treść

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1.      Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2.      Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.

3.      Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4.      Współpraca z wychowawcami  w dziedzinie wychowania.

5.      Pomoc i interwencja w klasie w nagłych przypadkach.

6.      Planowanie tematyki godzin wychowawczych.

7.      Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

8.      Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom którzy tego potrzebują.

9.      Organizacja zajęc integracyjnych dla klas, w których występują problemy z izolacją czy odrzuceniem ucznia.

10.  Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia

11.  Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalnośc w interesującym nas zakresie (ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne i rodzinne).

12.  Współpraca z Policją, kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym.

13.  Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodziców, którzy potrzebują z różnych powodów kontaktu z pedagogiem szkolnym.

207100