szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego

Treść

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola                 34-615 Słopnice 336
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  osób fizycznych, określonych w art. 13, ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO
 
w związku z monitoringiem wizyjnym
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach, 34-615 Słopnice 336.
 
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@slopnice.pl
 
3) Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w związku z Art. 6, ust. 1, pkt e RODO. Podanie tych danych jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających w obszarze monitorowanym.
 
4) Państwa dane osobowe będą przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego a ponadto firmom serwisującym oprogramowanie oraz kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i zastępstwa prawnego.
 
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od rejestracji chyba, że organy uprawnione zwrócą się o zabezpieczenie nagrań w celach dowodowych przez czas dłuższy.
 
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
8) Ponieważ Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, nie mają Państwo prawa żądania usunięcia tych danych.
 
9) Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola    mgr Marek Mrózek

 

Pobierz te stronę do pliku

207946