szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja dla kandydatów do pracy

Treść

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola                 34-615 Słopnice 336
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  osób fizycznych, określonych w art. 13, ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO wobec kandydatów do pracy
 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach, 34-615 Słopnice 336 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@slopnice.pl 3) Państwa dane osobowe określone w Art. 221 Kodeksu Pracy:  imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z procesem zatrudniania pracowników na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem ubiegania się o zatrudnienie a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy o pracę (Art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). a) Wizerunek będzie przetwarzany do celów monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitoring wizyjny obejmuje otoczenie budynków. Dane z monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 30 dni, chyba że Administrator poweźmie informację, że mogą być one dowodem w postępowaniu. b) Nr telefonu prywatnego, będzie przetwarzany w celu kontaktowania się ze strony pracodawcy w związku z potrzebami pracodawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody Art. 6, ust. 1, pkt c RODO. 4) Państwa dane osobowe będą przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego a ponadto firmom serwisującym oprogramowanie oraz kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i zastępstwa prawnego. 5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej z tym, że: a) W przypadku stanowisk urzędniczych na które wymagany jest konkurs, dokumenty osób spełniających wymogi udziału w konkursie są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich złożenia a w przypadku zatrudnienia tych osób zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania akt osobowych pracowników. b) Osoby, których dokumenty nie spełniają warunków udziału w konkursie, wzywane są do ich odebrania w terminie 3 miesięcy od dnia ich oceny. Po upływie tego okresu, w przypadku nie odebrania dokumentów są one niszczone. 7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8) Ponieważ Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wywiązania się Administratora z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, nie mają Państwo prawa żądania usunięcia tych danych. 9) Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola    mgr Marek Mrózek

 

Pobierz te stronę do pliku
205925