szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statut szkoły

Treść

NAZWA  SZKOŁY

 

§ 1

 

1. Niniejszy statut określa organizację i zadania zespołu pod nazwą “Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach”.

 

2. Ilekroć w dalszej części niniejszego statutu mówi się bez bliższego określenia o:

1) Zespole - należy przez to rozumieć szkołę, której nazwę podano w ust. 1,

2) dyrektorze,  nauczycielach, pracownikach, uczniach, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie - należy przez to rozumieć odpowiednio: dyrektora Zespołu,  nauczycieli Zespołu, pracowników Zespołu, uczniów Zespołu, Radę Pedagogiczną Zespołu, Radę Rodziców Zespołu, Samorząd Uczniowski Zespołu,

3) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców uczniów,

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz. U. z 1996 r.  Nr 67, poz.329 z późn. zm.),

5) statucie - należy przez to rozumieć niniejszy statut,

6) Kuratorze - należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie,

7) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć organ prowadzący Zespół.

 

3. Zespołowi nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

4. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

5. Zespół jest placówką publiczną złożoną ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Słopnicach.

 

6. Siedzibą Zespołu jest miejscowość Słopnice, budynek nr 336.

 

7. Podstawą utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola jest Akt założycielski oraz stosowna Uchwała Rady Gminy w Słopnicach, podjęta w trybie i na zasadach określonych w art. 62 w związku z art. 58 ustawy o systemie oświaty.

 

 

INNE  INFORMACJE  O  ZESPOLE

 

§ 2

 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Słopnice.

 

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

3. Zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat.

 

4. Kalendarz roku szkolnego określają odrębne przepisy.

 

5. (skreśla się)

 

6. Gospodarka finansowa Zespołu w zakresie planowania, kontroli finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jest prowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi w sferze finansów publicznych.

 

7. Zespół posiada własny rachunek bankowy.

 

8. Obsługę kasową, płacową i finansową prowadzi się w następujący sposób:

1)      obsługę kasową Zespołu prowadzi Urząd Gminy w Słopnicach na podstawie porozumienia Dyrektora Zespołu z Wójtem Gminy Słopnice.

2)      obsługę płacową i finansową Zespołu prowadzi Szkoła Podstawowa nr 1 z filią Słopnice-Granice w Słopnicach na podstawie porozumienia Dyrektora Zespołu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 z filią Słopnice-Granice w Słopnicach.”,

9.      Zespół opracowuje projekt planu finansowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Słopnice informacji niezbędnych do opracowania projektu planu finansowego, ale nie później niż do 22 grudnia każdego roku.

10. Po uchwaleniu budżetu gminy Dyrektor Zespołu dostosowuje projekt planu finansowego do uchwały budżetowej. Dostosowany plan finansowy jednostki podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zespołu.

11. Wójt Gminy może dokonać zmian w planie finansowym w ciągu roku budżetowego w ramach uprawnień określonych odrębnymi przepisami.

12.  Zespół gospodaruje powierzonym mieniem komunalnym Gminy zgodnie z odrębnymi przepisami i upoważnieniami.

 

13.  Zespół sprawuje trwały zarząd nad mieniem przekazanym w drodze decyzji przez Wójta Gminy.

 

14.  Czynności z zakresu trwałego zarządu dokonuje Dyrektor Zespołu na zasadach i w trybie określonym decyzją o ustanowieniu trwałego zarządu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

15.  Dyrektor Zespołu w ramach trwałego zarządu nad nieruchomością może na warunkach określonych w decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu prowadzić działalność mającą na celu pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych szkoły.

 

 

CELE I  ZADANIA  ZESPOŁU

 

§ 3

 

Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające program wychowawczy (załącznik do statutu nr 1) i profilaktyczny Zespołu (załącznik do statutu nr 2), o których mowa w odrębnych przepisach, a w szczególności:

1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

2) współdziała z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego, pomagając im w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania  świadectwa ukończenia szkoły,

4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków zespołu i wieku uczniów,

6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu.

 

 

§ 4

 

Cele i zadania, o których mowa w § 3, Zespół realizuje w sposób uwzględniający optymalne warunki rozwoju ucznia, z zapewnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. W związku z tym szkoła:

1) tworzy atmosferę tolerancji i poszanowania dla poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

2) organizuje dla uczniów naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) zapewnia uczniom możliwość corocznego odbywania rekolekcji wielkopostnych w terminie uzgodnionym z Urzędem Parafialnym w Słopnicach Górnych,

4) zapewnia uczniom możliwość codziennej modlitwy na początku zajęć lekcyjnych w danym dniu,

5) zapewnia dostęp do lektur odpowiadających zainteresowaniom uczniów,

6) organizuje apele, lekcje wychowawcze i imprezy o treści religijnej, w szczególności związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy,

7) organizuje apele, wieczornice, lekcje wychowawcze i inne imprezy o treści narodowej lub regionalnej, w szczególności dotyczące obchodów Święta Niepodległości, rocznicy Konstytucji 3 Maja, rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej, patrona szkoły itp.,

8) współpracując z higienistką szkolną, rejonową służbą zdrowia zapewnia uczniom możliwość szybkiego kontaktu z lekarzem lub szpitalem w razie stwierdzenia choroby       w czasie zajęć szkolnych, a także przeprowadzenia corocznych badań lekarskich,

9) przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Limanowej zapewnia uczniom możliwość opieki psychologicznej i pedagogicznej, kierując ich w razie potrzeby na badania w tej poradni,

10) zgodnie z orzeczeniami poradni wymienionej w pkt 9 organizuje dla uczniów indywidualne nauczanie na zasadach określonych odrębnymi przepisami, kieruje wskazanych uczniów do szkoły specjalnej lub w wypadku braku zgody rodziców na  naukę w takiej szkole organizuje dla tych uczniów kształcenie specjalne w oddziałach zintegrowanych,

11) organizuje dla uczniów niepełnosprawnych naukę w oddziałach integracyjnych,

12) organizując pozalekcyjne koła naukowe i zajęcia SKS oraz konkursy, umożliwia uczniom rozwijanie ich zainteresowań,

13) umożliwia uczniom uzdolnionym realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,

14) zapewnia dodatkową pomoc uczniom słabym poprzez organizowanie dla nich zajęć wyrównawczych, dodatkowej pomocy pozalekcyjnej ze strony nauczycieli i samopomocy koleżeńskiej ze strony innych uczniów.

 

 

§ 5

 

1. Zespół realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny:

1) dyrektor zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą,

2) w celu zapewnienie ciągłości pracy wychowawczej wychowawca powinien prowadzić oddział przez cały czas trwania cyklu kształcenia w Zespole, wychowawstwo stałe:

   a) w przedszkolu,

   b) w klasach I – III,

   c) w klasach IV – VI.

3) w uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wpłynąć na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadanie wychowawcy,

4) pisemny wniosek o zmianę wychowawcy poparty przez minimum 50% rodziców danej klasy, składają rodzice u dyrektora,

5) przebieg postępowania dotyczącego zmiany wychowawcy jest następujący:

a) nauczyciel po zapoznaniu się z wnioskiem rodziców ma prawo przedstawić wobec dyrektora i rady rodziców danej klasy własne stanowisko,

b) dyrektor po rozpoznaniu sprawy podejmuje ostateczną decyzję, informując zainteresowane strony,

6) uczniowie i rodzice mają możliwość wpływania na wybór wychowawcy poprzez zgłoszenie wniosku przez Radę Rodziców danej klasy do dyrektora.

 

2. Opieka nad uczniami przebywającymi w Zespole organizowana jest podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, według następujących zasad:

1)  w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, obowiązkowych i dodatkowych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub inna osoba za zgodą dyrektora,

2) nauczyciel przedszkola jest zobowiązany do stałego przebywania z dziećmi w czasie zajęć.

 

3. Opieka nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w czasie wycieczek organizowanych przez zespół, pełniona jest według następujących zasad:

1) zajęcia odbywające się poza terenem zespołu prowadzący wpisuje do zeszytu wyjść przed ich rozpoczęciem,

2) opiekę na zajęciach poza terenem zespołu, w trakcie wycieczek organizowanych przez zespół sprawuje nauczyciel i inne osoby pełnoletnie za zgodą dyrektora w ilości zgodnej     z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

3) za doprowadzenie i odprowadzenie dziecka do przedszkola i oddziału przedszkolnego odpowiadają rodzice,

 

4. W celu zapewnienia opieki nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych, bezpośrednio przed lekcjami i po lekcjach, a także w czasie imprez i uroczystości szkolnych, organizowane są dyżury nauczycieli zgodnie z regulaminem dyżurów.

 

5. Dzieci uczęszczające do przedszkola pierwszy rok otoczone są przez Zespół szczególną opieką w zakresie rozpoznawania sytuacji rodzinnej dziecka, a także zapoznanie ich z pomieszczeniami i urządzeniami w Zespole, szczególnie z pomieszczeniami przeznaczonymi na funkcjonowanie przedszkola.

 

§ 6

 

Zespół realizuje cele i zadania wychowawcze wyszczególnione w planie wychowawczym i profilaktycznym, o którym mowa w § 3, uchwalonym przez Radę Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu, w szczególności poprzez:

1) organizowanie i zapewnianie każdemu oddziałowi zespołu specjalnej opieki wychowawczej ze strony wychowawcy klasy; koordynowanie w tym zakresie działalności innych uczących w nim nauczycieli,

2) uwzględnianie przez nauczycieli celów wychowawczych w toku realizacji zajęć programowych z uczniami,

3) wykorzystywanie do realizacji celów wychowawczych imprez i uroczystości szkolnych, szczególnie w zakresie wychowania patriotycznego i regionalnego.

 

§ 7

 

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w klasie szóstej określa wewnątrzszkolny system oceniania uczniów  (załącznik nr 3 do Statutu Zespołu).

 

 

ORGANY  ZESPOŁU

 

§ 8

 

Organami zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Uczniowski,

4) Rada Rodziców.

 

§ 9

 

1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez  Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu,

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

7) na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Pedagogicznej, podjętej po zasięgnięciu opinii Samorządu, występuje do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

8) podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów.

 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organizacji związkowych.

 

3. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 

4. Dyrektor Zespołu prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji.

 

5. Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

6. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala Dyrektor Zespołu.

 

7. Tryb powołania i odwołania dyrektora zespołu określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

§ 10

 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna wspólna dla szkoły i przedszkola, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły i przedszkola. W jej zebraniach mogą brać także udział, z głosem doradczym, inne osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.

 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz         w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego  nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Zespół albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

6. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.

 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,

5) podejmowanie uchwał popartych opinią Samorządu, zobowiązujących dyrektora do wystąpienia do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

6) opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

7) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego i programu profilaktyki Zespołu po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego Zespołu,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

9. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu albo jego zmian oraz uchwala go, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

 

11. Rada Pedagogiczna  może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu (załączniki nr 4). Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

14.              Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników zespołu lub placówki.

 

15.              Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora Zespołu wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 

16.              Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu lub innego stanowiska kierowniczego.

 

17.              W przypadku określonym w ust. 16 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14-tu dni od otrzymania wniosku.

 

                                                                               § 11

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, wspólna dla Szkoły i Przedszkola, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tego zespołu.

 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem  Zespołu.

 

4. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę niż określona w ust.1.

 

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

 

6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa  w ust. 3.

 

7. Rada rodziców opiniuje szkolny zestaw programów nauczania.

 

8. Rada rodziców inicjuje i organizuje pomoc rodziców dla szkoły.

 

9. Zasady tworzenia i pracy rady rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas w liczbie co najmniej trzech z każdej klasy i oddziałów przedszkolnych.

 

§ 12

 

1. W zespole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.

 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

 

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski  i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu             z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

5. Samorząd uczniowski w szczególności opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki.

 

 

§ 13

 

1. Organy Zespołu współdziałają ze sobą w realizacji swoich statutowych zadań.

 

2. Zasady współdziałania, o którym mowa w ust. 1 mają na uwadze dobro ucznia i szkoły, organy informują się wzajemnie o bieżącej działalności.

 

3. Spory pomiędzy dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozstrzygają:

1) Rada Pedagogiczna w formie uchwały, jeśli spór dotyczy sprawy, w której ma ona  kompetencje stanowiące,

2) organ prowadzący, jeśli spór dotyczy sposobu wypełniania przez dyrektora kompetencji kierownika zakładu pracy lub o charakterze administracyjnym albo ekonomicznym,

3) Kurator, jeśli spór dotyczy sprawy z zakresu nauczania, wychowania, opieki, w której Rada Pedagogiczna nie ma kompetencji stanowiącej.

 

4. Zespół, o którym mowa w ust.1, stara się doprowadzić do polubownego załatwienia sporu, a gdy nie ma takiej możliwości, przekazuje sprawę, w zależności od jej charakteru, do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub kuratorowi.

 

5. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor Zespołu, który podejmuje decyzję ostateczną.

 

            ORGANIZACJA   ZESPOŁU

 

§ 14

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział klasowy złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w szkolnym planie nauczania.

 

2. (skreśla się).

 

3. W Zespole działają oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego dla sześciolatków.

 

§ 15

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.2

 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,  w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

 

3. (skreśla się).

 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

5. Oddział klasowy w ciągu I etapu edukacyjnego (klasy I – III) nie może być większy niż 31 uczniów, a nie mniejszy niż 16 uczniów.

 

6. Oddział klasowy w ciągu II etapu edukacyjnego (klasy IV – VI) nie może być większy niż 35, a nie mniejszy niż 18.

 

7. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25, a nie mniej niż 15.

 

8. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 

 

§ 16

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust.1.

 

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 

4. Godzinowa jednostka zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

 

5. Dyrektor Zespołu może organizować na wniosek Rady Pedagogicznej dodatkowe zajęcia wykraczające poza podstawy programowe, opłacane przez rodziców i za ich zgodą. Zajęcia dodatkowe o których mowa w ustępie 5 powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut,

  b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.

 

6. W oddziale przedszkolnym dla dzieci sześcioletnich organizuje się raz w tygodniu dodatkowe zajęcia z religii płatne z budżetu szkoły.

 

§ 17

 

1. W strukturze Zespołu funkcjonuje biblioteka szkolna, zwana dalej biblioteką, kierowana przez bibliotekarza szkolnego, zwanego dalej bibliotekarzem.

 

2. Do zadań biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w szkole i wypożyczania ich poza bibliotekę,

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w oddziałach (zespołach klasowych).

 

3. Do zadań bibliotekarza należy w szczególności:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) udostępnianie zbiorów,

3) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

4) poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

5) przysposobienie czytelniczo-informacyjne prowadzone z całymi zespołami klasowymi,

6) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,

7) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów,

8) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zniszczeniem,

9) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią dokumentację,

10) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych Zespołu.

 

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

5. Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego statutu.

§ 18

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjny zespołu opracowane przez dyrektora Zespołu, odrębnie dla szkoły podstawowej, przedszkola, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku, po zaopiniowaniu arkusza przez Radę Pedagogiczną i przedstawicieli związków zawodowych. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół do dnia 30 maja danego roku.

 

2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, kwalifikacje nauczycieli, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.

 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej w § 18 ust. 5 – 6 oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym oraz oddziałami od O – III, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

6. Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w przedszkolu powinien uwzględniać równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodność zabaw w każdym dniu.

 

7. Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.

 

8. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze.

 

9. Uczniowie wymienieni w pkt. 8 mogą być kierowani do placówek specjalistycznych organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze lub korekcyjne.

 

10. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.

 

11. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor Zespołu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

 

§ 19

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. Przerwa urlopowa (wakacyjna) trwa nie dłużej niż 7 tygodni.

 

2. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie od 7’00 do 16’00. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców. W tym czasie, czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin.

 

3. Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii, a dotyczy to: zawieszeniu zajęć w przypadku większej niż 50% absencji dzieci.

 

 

4. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

5.Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy w Słopnicach.

 

6. Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z posiłków, płacąc koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem posiłków pokrywa się z budżetu Zespołu.

 

 

7. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi korzystają z wyżywienia w przedszkolu pokrywając koszty produktów zużytych do przygotowania posiłku oraz całkowity koszt ich przygotowań.

Koszty oblicza Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach.

 

§ 20

 

W Zespole może funkcjonować stołówka szkolna, świetlica, zasady ich działania ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

 

 

§ 21

 

1.Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Zespołu pełnione są dyżury nauczycielskie.

 

2.Podczas zajęć poza terenem Zespołu i na czas trwania wycieczek nauczyciele organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

 

3.Za  bezpieczeństwo uczniów w czasie zbiórek i biwaków harcerskich, zuchowych i innych organizacji odpowiedzialni są instruktorzy ZHP i opiekunowie.

 

4.Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

 

5.Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej dyrektor Zespołu może wprowadzić w trybie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych zasady postępowania uczniów, nauczycieli i innych pracowników w określonych sytuacjach.

 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  ZESPOŁU

 

§ 22

 

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji, główną księgową i pracowników obsługi.

 

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 23

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów i dzieci przedszkolnych.

 

2. Nauczyciel w szczególności:

1) jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i dzieci przedszkolnych,

2)  realizuje zadania wynikające z art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity. Dz U. z 2003 r. Nr 118, poz 1112 ze zm) związane                z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły i przedszkola dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

3) czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,

4) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

5) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

6) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów i sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów,

7) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów,

8) przekazuje informacje uczniom i rodzicom o przewidzianej dla uczniów ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

9) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom własnej wiedzy merytorycznej,

10) realizuje obowiązujące w szkole programy nauczania oraz program wychowawczy  i profilaktyczny Zespołu

11) systematycznie i obiektywnie ocenia pracę uczniów,

12) czynnie uczestniczy w pracy rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia i uchwały,

13) współpracuje z rodzicami

14) opiekuje się młodszym stażem nauczycielem,.

 

3. Do zadań nauczyciela należy ponadto:

1) dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników dydaktyczno-wychowawczych przez stosowania odpowiednio dobranych metod prowadzenia lekcji,

2) mobilizowanie uczniów do osiągania najlepszych wyników w nauce,

3) korzystanie na bieżąco z ukazujących się nowości pedagogicznych,

4) uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia (wg harmonogramu przyjętego przez Radę Pedagogiczną),

5) podejmowanie eksperymentów pedagogicznych przy współpracy z instytucjami do tego celu powołanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych.

 

4.      Czas pracy nauczyciela pełnozatrudnionego nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień.

 

5.      W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 4 oraz wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)      zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

2)      inne czynności i zajęcia uwzględniające zadania opiekuńcze i wychowawcze, a w szczególności

a)      wycieczki,

b)      dyskoteki, zabawy szkolne,

c)      zawody sportowe,

d)      imprezy szkolne i gminne,

e)      przygotowanie akademii okolicznościowych

f)        wykonywanie we współpracy z uczniami dekoracji szkoły,

g)      obowiązkowe dyżury  w szkole w czasie przerw przed i po lekcjach,

h)      spotkania z rodzicami

i)        koordynowanie pracy z PPP, służbą zdrowia, policją, GOPS

j)        odwiedziny w domach wychowanków,

k)      praca w organizacjach uczniowskich

l)        udział w posiedzeniach rad pedagogicznych,

m)    przygotowanie konferencji, lekcji otwartych,

n)      praca w komisjach i zespołach przedmiotowych, kołach naukowych

o)      organizacja warsztatu pracy i dbałość o pomoce dydaktyczne w swoich pracowniach,

p)      zajęcia związane z rozwijaniem zainteresowań i wspomaganiem rozwoju uczniów,

q)      pozyskiwanie sponsorów,

r)       współpraca z innymi szkołami, szkołami partnerskimi,

s)       praca w komisjach inwentaryzacyjnych.

 

6. Nauczyciel ma prawo do:

1)  korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych / szczególnie początkujący nauczyciele i wychowawcy/,

2) wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiającego realizację dydaktyczno-wychowawczą programu nauczania,

3) wynagrodzenia zasadniczego z poziomem wykształcenia i stażu pracy oraz osiąganych wyników pracy,

4) awansowania do wyższego szczebla wynagrodzenia według przewidzianych przepisów,

5) zachowania wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy według przepisów,

6) uzyskiwania stopni specjalizacji zawodowej,

7) nagród jubileuszowych,

8) nagród i odznaczeń za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

9) urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym odrębnymi przepisami,

10)urlopu uzupełniającego w ciągu roku szkolnego w razie nie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą, urlopem macierzyńskim, odbywaniem ćwiczeń wojskowych.

§ 24

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest    w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego  modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

2. Dopuszcza się tworzenie jednego zespołu uczącego dla kilku oddziałów, jeśli uczą w nim ci sami nauczyciele.

 

3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 25

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu etapu edukacyjnego, tj. w klasach       I - III i w klasach IV - VI.

 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

4) kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez wychowanka, w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne

5) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej

6) systematycznie prowadzi dokumentację działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 

5. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

§ 26

 

W Zespole zatrudnia się pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor Zespołu. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

§ 27

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania zarządzeń zawartych w kodeksie pracy i regulaminie pracy.

 2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły maja prawo do:

1)      poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych pracowników i uczniów,

2)       rzetelnej i sprawiedliwej oceny pracy przez przełożonych.

UCZNIOWIE ZESPOŁU

 

§ 28

 

1.      Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola:

1)     do przedszkola wchodzącego w skład zespołu przyjmowane są dzieci, które ukończą 3 rok życia,

2)     dzieci mogą przebywać w przedszkolu do czasu podjęcia nauki w klasie pierwszej,

3)     dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10-ego roku życia,

4)     decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor zespołu, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5)     przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor zespołu lub nauczyciel przedszkola, któremu zlecono to zadanie,

6)     karty zgłoszeń dzieci oraz protokół przechowywany jest w kancelarii zespołu szkoły,

7)      Dyrektor Zespołu ustala termin, zasady i warunki kwalifikacyjne dzieci do przedszkola, wchodzącego w skład zespołu. Kwalifikacja dzieci do przedszkola odbywa się w miesiącu kwietniu każdego roku szkolnego.

 

2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą     7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust.3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których dyrektor wyraził zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

 

3. (skreśla się).

 

4. Do Szkoły przyjmuje się:

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca,

 

5. Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej może:

1) zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,

2) odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę.

           

6. Uczeń może być zwolniony z obowiązku szkolnego po ukończeniu 18 roku życia.

 

7. Dyrektor Zespołu może wystąpić do kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej gdy:

3)      zachowanie ucznia wpływa  demoralizująco na innych uczniów,

4)      uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego,

5)      uczeń świadomie i uporczywie łamie zasady postępowania określone w Statucie Zespołu,

6)      opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca zmianę środowiska rówieśniczego ucznia.

 

8. Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 7, wymaga pozytywnego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

 

§ 29

 

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie  z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę            i poszanowanie jego godności,

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów  w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i terapii pedagogicznej,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11) wpływania na życie zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w zespole,

12) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,

13) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,

14) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych w odrębnych przepisach,

15) odwołania się od oceny z zachowania i oceny z zajęć edukacyjnych w sytuacjach i na zasadach określonych w szkolnym systemie oceniania.

 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia może on złożyć w tej sprawie skargę na piśmie do dyrektora Zespołu za pośrednictwem wychowawcy klasy.

 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

5) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

6) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 30

 

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor Zespołu na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 31

 

1. Nagrody i wyróżnienia:

1) uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

a) rzetelną naukę,

b) wzorową postawę,

c) wybitne osiągnięcia,

d) dzielność i odwagę.

2) nagrody przyznaje dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

3) ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-VI szkoły:

a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

c) dyplom;

w miarę posiadanych środków finansowych:

d) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,

e) nagrody rzeczowe,

f) list pochwalny skierowany do rodziców,

g) wpis do “Złotej Księgi”.

4) nagrody finansowane są z budżetu Zespołu przez Radę Rodziców zespołu,

5) uczeń otrzymuje promocję z wyróżnianiem, jeśli na koniec roku uzyska średnią ocen powyżej 4,75 i wzorową ocenę zachowania, z wyłączeniem oceny z religii (etyki),

6) w przypadku gdy żaden uczeń w klasie nie uzyska wymaganej średniej - nagrodą uhonorowany zostaje najlepszy spośród nich,

7) tytuł Prymusa Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach otrzymuje uczeń po zakończeniu drugiego etapu kształcenia, który uzyskał najwyższą średnią ocen  z trzech ostatnich lat nauki w szkole podstawowej.

 

2. Kary:

1) ustala się następujące rodzaje kar:

a) upomnienie wychowawcy wobec klasy,

b) upomnienie dyrektora,

c) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

d) pisemnie powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

e) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

2) od każdej wymierzonej kary uczeń lub rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo odwołać się pisemnie od kary do wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego i dyrektora Zespołu w ciągu 7 dni od daty otrzymania kary,

a) dyrektor zespołu powołuje do trzech dni komisję do wyjaśnienia i zasadności odwołania,

b) w skład komisji wchodzą: dyrektor zespołu, wychowawca, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

c) powołana komisja do trzech dni po rozpatrzeniu odwołania podtrzymuje ustaloną karę lub anuluje karę, sporządzając pisemną informację motywującą swoją decyzję - o podjętych postanowieniach dyrektor zespołu powiadamia osobę zainteresowaną,

3) wykonanie kary może być zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie rady klasowej, Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców, wychowawcy klasy lub Rady Pedagogicznej,

4) rodzice na bieżąco powinni być informowani o karach i nagrodach ucznia - ich dziecka

5) nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia,

6) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić do Kuratora z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły i skreślenie z listy uczniów, gdy ten:

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b) dopuszcza się kradzieży,

c) wchodzi w kolizję z prawem,

d) demoralizuje innych uczniów,

e) permanentnie narusza postanowienia statutu Zespołu.

 

§ 32

 

Zespół stwarza uczniom warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej W tym zakresie:

1) zespół organizuje spotkanie z policjantem prewencji, higienistką szkolną,

2) realizuje następujące ścieżki edukacyjne:

a) edukacja prozdrowotna,

b) edukacja ekologiczna,

c) edukacja czytelnicza i medialna.

 

RODZICE (OPIEKUNOWIE)

 

§ 33

 

Do podstawowych obowiązków rodzica dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

1)      zapisanie dziecka do szkoły do końca maja roku kalendarzowego,

2)      zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 

§ 34

 

  1. Dla zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły.          W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1)      kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2)      dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

3)      występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

4)      wyrażania opinii dotyczących szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi Zespołu oraz kuratorowi, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

 

  1. Do obowiązków rodziców należy:

1)      wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2)      systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3)      udzielanie w miarę możliwości pomocy organizacyjnej Zespołu,

4)      bieżące analizowanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka zapisanych w dzienniku lekcyjnym.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 35

 

  1. Zespół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

  1. Stemple zawierają nazwę, NIP i siedzibę Zespołu oraz nazwę jednostki wchodzącej    w skład Zespołu, jej numer porządkowy i REGON.

 

§ 36

 

Zespół może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.

 

§ 37

 

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 38

 

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

 

 § 39

 

Integralną częścią statutu stanowią  następujące akty:

1)      Misja szkoły,

2)      Załącznik nr 1 – Program wychowawczy szkoły,

3)      Załącznik nr 2 – Program profilaktyczny,

4)      Załącznik nr 3 – Wewnątrzszkolny system oceniania,

5)      Załącznik nr 4 – Regulamin Rady Pedagogicznej,

6)      Załącznik nr 5 – Regulamin biblioteki

 

§ 40

 

Traci moc Statut Zespołu uchwalony na Radzie Pedagogicznej dnia 15 grudnia 2004 r.  Uchwałą Nr 4/2004

 

§ 41

 

Statut Zespołu uchwalony na Radzie Pedagogicznej dnia 4 stycznia 2006 r. z mocą od dnia    podjęcia.

 

 

205921