szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.


Wstęp deklaracji

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony o adresie: http://zsppslopnice.iap.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach

34-615 Słopnice 336

tel 18 3348020

e-mail: sekretariat@zspip.slopnice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006-01-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-13

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej,
 • wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków,
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audio deskrypcji lub treści alternatywnej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Narzędzie ułatwiające korzystanie z witryny a w nich:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • ustawienia tekstu (odstępy między wierszami, paragrafami, literami i słowami),
 • czytelność tekstu (font),
 • wyrównywanie tekstu,
 • zmiana saturacji, zmiana kontrastu, zmiana koloru tła strony,
 • podkreślenie nagłówków i linków, zaznaczanie linków,
 • możliwość zapisu w formacie PDF,
 • na stronie internetowej można korzystać z standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marta Młotkowska

e-mail: marta.mlotkowska@zspip.slopnice.pl telefon: 183348020

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@zspip.slopnice.pl

Telefon: 18-3348020
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Opis dostępności wejścia do budynku.                                                                                             

 Wejście główne do budynku szkoły wykonane jest z kilku stopni schodowych, obok wejścia głównego znajduje się       podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.                                                                       

Budynek jest dwukondygnacyjny. Przestrzenie komunikacyjne (korytarze) wolne od barier poziomych, natomiast występują bariery pionowe w postaci schodów.                                                                               

Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.                                                                                         

W budynku nie ma windy, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższą kondygnację. Zespół  dysponuje schodołazem dla osób niepełnosprawnych. Toaleta na parterze dostosowana jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Pozostałe toalety nie są dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.         

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

Na terenie zespołu znajdują się miejsca parkingowe oraz wytyczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.                                     

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

7. Informacja o możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami lub ich uratowania w inny sposób.

Brak zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Zapewnienie komunikacji z Szkołą następuje na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w formie określonej w tym wniosku - pracownik szkoły schodzi do petenta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Inne informacje i oświadczenia

PLAN DOSTĘPNOŚCI opublikowany został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach

208010