szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Realizacja rządowego programu

Treść

Realizacja Rządowego programu „Aktywna Tablica”


 

W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli              w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

W roku szkolnym 2017/2018 po złożeniu wniosku do organu prowadzącego nasza szkoła bierze udział  w projekcie rządowym Aktyna Tablica na lata 2017-2019, aby realizować zadania współczesnej szkoły takie jak rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej czy przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym, wprowadzanie innowacji pedagogicznych w trakcie trwania programu i dążenie do unowocześniania szkoły.

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach otrzymał  przewidziane programem wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy szkołę w nowoczesne dwa monitory interaktywne, projektor ultrakrótkoogniskowy oraz wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na TIK. 

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania tych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez:

 1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołów samokształceniowych, wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w ZSPiP SP nr2 w Słopnicach.

 2. Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu „Szkolenie TIK Aktywna Tablica z obsługi wykorzystania w nauczaniu tablic interaktywnych, monitorów dotykowych zakupionych w ramach niniejszego programu”.

 3. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych,  we wszystkich oddziałach szkoły.

 4. Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK .

 5. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych.


 

Program Aktywna Tablica, który realizowany jest w naszej szkole, na lata 2017-2019, 
pomaga uczniom oraz nauczycielom stać się mistrzami nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijać w nich takie kompetencje, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkoły oraz nauczane przedmioty.

Planowane sposoby wykorzystania tablicy w punktach:

 1. Pisanie i rysowanie na monitorze, tablicy interaktywnej (nauczyciel i uczniowie)

 2. Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.

 3. Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym (w tym z plansz, słowników czy encyklopedii, itp.)

 4. Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat. Wpłynie to pozytywnie na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.

 5. Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych* przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Wpłynie to na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwoli na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując tablice interaktywne:

 1. Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów

 2. Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji

 3. Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w internecie

 4. Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów

 5. Nauczyciel może wykorzystywać obrazy graficzne, zdjęcia i filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej

 6. Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.

 7. Korzystając z tablicy nauczyciel korzysta wraz z uczniami z jednego komputera.


  Koordynatorem tego projektu w naszej szkole jest Pan Wojtek Kęska. 

Zadania koordynatora sieci:

Udział w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli korzystających z pomocy dydaktycznych TIK, w szczególności rozwiązań interaktywnych marki Prometheman dostarczony w ramach projektu MEN Aktywna Tablica, oraz sieci lokalnej.

ZARZĄDZANIE PRACĄ SIECI

 1. Planowanie działań sieci.

 2. Organizacja pracy sieci.

 3. Motywowanie członków sieci do pracy.

 4. Nadzór nad realizacją przyjętych celów.

 5. Sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci.

 6. Promocja działań sieci.
  Powołany został także zespół wspomagający pracę Dyrektora oraz koordynatora przy projekcie, a są to: przewodniczące zespołów samokształceniowych pani Urszula Majkrzak, pani Wiesława Bugajska, pani Anna Więcek, pani Edwarda Jaworska Ślimak.

Zadania zespołu:

1.      Poszukiwanie ciekawych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli – wskazywanie ciekawych rozwiązań, znajdujących się na stronach internetowych, udostępnianie linków

2.      Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK

3.      Opracowywanie scenariuszy zajęć

4.      Opracowanie sprawozdania z działalności zespołu do dnia 1 czerwca 2019 r.

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia z inną szkołami i utworzenie lokalnej międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. W spotkaniach biorą udział nauczyciele którzy pragną rozwijać i wzbogać swój warsztat.

Szkoły uczestniczące w sieci:

 • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Szkoła Podstawowa nr 2 w Słopnicach

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Słopnicach

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Słopnicach

Harmonogram działań w ramach współpracy sieci międzyszkolnej:

 1. I spotkanie – 09.01.2019r., ZSPiP Szkoła Podstawowa nr2 (temat spotkania: Sieci współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia nauczycieli w pracy z nowymi technologiami )

 2. II spotkanie – 20.03.2019r. Szkoła Podstawowa nr4 ( temat spotkania: Formy pracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia wspierające samodzielną aktywność uczestników )

 3. III spotkanie – 28.05.2019r.. Szkoła Podstawowa nr3 (temat spotkania: Forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk)

Monitory interaktywne wraz z projektorem pozwalają nauczycielom prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem programów interaktywnych, gier czy materiałów multimedialnych. Ponadto dzięki monitora interaktywnego lekcja prowadzona przez nauczyciela jest dynamiczna - oprócz zapisania niezbędnych informacji, w szybki sposób nauczyciel przechodzi do pokazu np. filmu czy pokazu zdjęć. Dzięki lekcjom tak prowadzonym  uczniowie są zainteresowani, a wykorzystywanie programów, gier edukacyjnych, ćwiczeń interaktywnych sprawia, że bardziej angażują się w lekcję.

Nauczyciel przygotowuje własne materiały korzystając z dołączonego do tablicy oprogramowania jak również korzysta z bezpłatnych programów i materiałów dostępnych w Internecie.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem TIK ma wpływ na:

- dużo większą różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji,

- zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania wielozmysłowe – przez wykorzystywanie przez nauczyciela obrazów graficznych, zdjęć          i filmów dla wzmocnienia percepcji wzrokowej,

-  możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów,

- dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego monitor interaktywny i w Internecie.

- łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska.

Planowane lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu:

 1. 8 luty 2019 r.

 2. 13 marzec 2019 r.


 

207963