szkola
baner 3 got
wiosna 2021 new
wiosna new b
Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Informacja dla rodziców uczniów i przedszkolaków

Treść

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola                 34-615 Słopnice 336
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  osób fizycznych, określonych w art. 13, ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO
 
w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły lub przedszkola
 
1) Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach, 34-615 Słopnice 336. 2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@slopnice.pl   3) Państwa dane osobowe określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646) oraz Art. 11-13 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.) przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). 4) Państwa dane osobowe będą przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego a ponadto firmom serwisującym oprogramowanie oraz kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i zastępstwa prawnego. 5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). 7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8) Ponieważ Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wywiązania się Administratora z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, nie mają Państwo prawa żądania usunięcia tych danych za wyjątkiem danych, które przetwarzane są na podstawie Państwa zgody. 9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 10) Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu wywiązania się Administratora z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 
 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola                mgr Marek Mrózek

 

Pobierz te stronę do pliku
208021